Publications

2022 (11 publications)

 1. ​Shaofeng Li, Guannan Qian, Xiaomei He, Xiaojing Huang, Sang-Jun Lee, Zhisen Jiang, Yang Yang, Wei-Na Wang, Dechao Meng, Chang Yu, Jun-Sik Lee, Yong S. Chu, Zi-Feng Ma, Piero Pianetta, Jieshan Qiu, Linsen Li, Kejie Zhao, Yijin Liu, "Thermal-healing of lattice defects for high-energy single-crystalline battery cathodes," Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-022-28325-5 (2022).
 2. Sarah F. Zaccarine, Meital Shviro, Johanna Nelson Weker, Michael J. Dzara, Jayson Foster, Marcelo Carmo, Svitlana Pylypenko, "Multi-Scale Multi-Technique Characterization Approach for Analysis of PEM Electrolyzer Catalyst Layer Degradation", Journal of the Electrochemical Society, 169, 064502 (2022).

 3. Yuxin Zhang, Anyang Hu, Jue Liu, Zhengrui Xu, Linqin Mu, Sami Sainio, Dennis Nordlund, Luxi Li, Cheng-Jun Sun, Xianghui Xiao, Yijin Liu, Feng Lin, “Investigating particle size-dependent redox kinetics and charge distribution in disordered rocksalt cathodes,” Advanced Function Materials, 2110502 (2022)

 4. Linqin Mu, Jin zhang, Yahong Xu, Chenxi Wei, Muhammad Mominur Rahman, Dennis Nordlund, Yijin Liu, Feng Lin, "Resolving charge distribution for compositionally heterogeneous battery cathode materials", Nano Letters, DOI:10.1021/acs.nanolett.1c04464 (2022).

 5. Guannan Qian, Zhiyuan Li, Yong Wang, Xianyu Xie, Yushi He, Jizhou Li, Yanhua Zhu, Sijie Xie, Zhenjie Cheng, Haiying Che, Yanbin Shen, Liwei Chen, Xiaojing Huang, Piero Pianetta, Zi-Feng Ma, Yijin Liu, Linsen Li, “Value-creating upcycling of retired electric vehicle battery cathodes,” Cell Reports Physical Science, DOI:10.1016/j.xcrp.2022.100741 (2022).

 6. Seong Shik Kim, David N. Agyeman-Budu, Joshua J. Zak, Andrew Dawson, Qizhang Yan, Miguel Cában-Acevedo, Kamila M. Wiaderek, Andrey A. Yakovenko, Yiyi Yao, Ahamed Irshad, Sri R. Narayan, Jian Luo, Johanna Nelson Weker, Sarah H. Tolbert, Kimberly A. See, "Promoting reversibility of multielectron redox in alkali-rich sulfide cathodes through cryomilling", Chemistry of Materials, 34, 7, 3236–3245 (2022).

 7. Lufeng Yang, Jin Zhang, Weiran Xue, Jizhou Li, Rusong Chen, Hongyi Pan, Xiqian Yu, Yijin Liu, Hong Li, Liquan Chen, and Xuejie Huang, “Anomalous Thermal Decomposition Behavior of Polycrystalline LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2 in PEO-based Solid Polymer Electrolyte”, Advanced Functional Materials, 2200096 (2022).

 8. Guannan Qian, Guibin Zan, Jizhou Li, Jin Zhang, Piero Pianetta, Yijin Liu, “In-situ visualization of the transition metal dissolution in layered cathodes,” Journal of Electrochemical Energy Conversion and Storage, DOI: 10.1115/1.4054584 (2022).

 9. Qizhang Yan, Shu-Tin Ko, Andrew Dawson, David Agyeman-Budu, Grace Whang, Yumin Zhao, Mingde Qin, Bruce S. Dunn, Johanna Nelson Weker, Sarah H. Tolbert, Jian Luo, "Thermodynamics-driven interfacial engineering of alloy-type anode materials" Cell Reports Physcial Science, 3, 1, 100694 (2022).

 10. Zhichen Xue, Jizhou Li, Piero Pianetta, Yijin Liu, "Data-Driven Lithium-Ion Battery Cathode Research with State-of-the-Art Synchrotron X-ray Techniques," Acc. Mater. Res. DOI:10.1021/accountsmr.2c00098 (2022).

 11. Luize Scalco de Vasconcelos, Rong Xu, Zhengrui Xu, Jin Zhang, Nikhil Sharma, Sameep Shah, Jiaxiu Han, Xiaomei He, Xianyang Wu, Hong Sun, Shan Hu, Madison Perrin, Xiaokang Wang, Yijin Liu, Feng Lin, Yi Cui, Kejie Zhao, “Chemomechanics of rechargeable batteries: Status, theories, and perspectives,” Chemical Reviews, DOI: 10.1021/acs.chemrev.2c00002 (2022).

2021 (13 publications)

 1. Chun Tan, Andrew S. Leach, Thomas M. M. Heenan, Huw Parks, Rhodri Jervis, Johanna Nelson Weker, Daniel J. L. Brett, Paul R. Shearing, "Nanoscale state-of-charge heterogeneities within polycrystalline nickel-rich layered oxide cathode materials" Cell Reports Physical Science, 2, 12, 100647 (2021).

 2. Kokouvi Happy N’Tsouaglo, Xavier Milhet, Jérôme Colin, Loic Signor, Azdine Nait-Ali, Juan Creus, Mikael Gueguen, Pascal Gadaud, Marc Legros, "Time-Resolved Evolution of the 3D Nanoporous Structure of Sintered Ag by X-Ray Nanotomography: Role of the Interface with a Copper Substrate" Advanced Engineering Materials, 2100583, (2021).

 3.  Feng Lin, Kejie Zhao, Yijin Liu, “Viewpoint: Heterogeneous reaction activities and statistical characteristics of particle cracking in battery electrodes,” ACS Energy Letters 6, 4065-4070 (2021).

 4. Guannan Qian, Junyang Wang, Hong Li, Zi-Feng Ma, Piero Pianetta, Linsen Li, Xiqian Yu, Yijin Liu, "Structural and chemical evolution in layered oxide cathodes of lithium-ion batteries revealed by synchrotron techniques," National Science Review, DOI: 10.1093/nsr/nwab146 (2021).

 5. Dongchang Chen, Jin Zhang, Zhisen Jiang, Chenxi Wei, Jordan Burns, Linze Li, Chongmin Wang, Kristin Persson, Yijin Liu, Guoying Chen, “Role of Fluorine in Chemomechanics of Cation-Disordered Rocksalt Cathodes,” Chem. Mater. DOI: 10.1021/acs.chemmater.1c02118 (2021).


 6. Tianyu Fu,  Kai Zhang,  Yan Wang,  Jin Zhang,  Jizhou Li,  Chunxia Yao,  Qili He,  Shanfeng Wang,  Wanxia Huang,  Piero Pianetta,  Qingxi Yuan, Yijin Liu, “Deep-learning-based sample registration for nano-resolution tomographic reconstruction,” Journal of Synchrotron Radiation, DOI:10.1107/S1600577521008481 (2021).

 7. Jizhou Li, Shaofeng Li, Yuxin Zhang, Yang Yang, Silvia Russi, Guannan Qian, Linqin Mu, Sang-Jun Lee, Zhijie Yang, Jun-Sik Lee, Piero Pianetta, Jieshan Qiu, Daniel Ratner, Peter Cloetens, Kejie Zhao, Feng Lin, Yijin Liu, "Multiphase, multiscale chemomechanics at extreme low temperatures: battery electrodes for operation in a wide temperature range," Adv. Energy Mater. DOI: 10.1002/aenm.202102122 (2021).

 8. Guannan Qian, Federico Monaco, Dechao Meng, Sang-Jun Lee, Guibin Zan, Jizhou Li, Dmitry Karpov, Sheraz Gul, David Vine, Benjamin Stripe, Jin Zhang, Jun-Sik Lee, Zi-Feng Ma, Wenbin Yun, Piero Pianetta, Xiqian Yu, Linsen Li, Peter Cloeten, Yijin Liu, "The functional mechanisms of structural defects in commercial lithium-ion batteries," Cell Report Physical Science, DOI: 10.1016/j.xcrp.2021.100554 (2021)
.

 9. Mominur Rahman, Scott McGuigan, Shaofeng Li, Lina Gao, Dong Hou, Zhijie Yang, Zhengrui Xu, Sang-Jun Lee, Cheng-jun Sun, Jue Liu, Xiaojing Huang, Xianghui Xiao, Yong Chu, Sami Sainio, Dennis Nordlund, Xueqian Kong, Yijin Liu, Feng Lin, "Chemical modulation of local transition metal environment enables reversible oxygen redox in Mn-based layered cathodes," ACS Energy Lett. 6, 2882-2890 (2021).

 10. Guibin Zan, Jin Zhang, Federico Monaco, Sheraz Gul, Guannan Qian, Jizhou Li, David Vine, Peter Cloetens, Wenbing Yun, Piero Pianetta, Yijin Liu, "Understanding the multi-scale battery degradation with a macro-to-nano zoom through its hierarchy," J. Mater. Chem. A, DOI: 10.1039/D1TA02262H (2021).

 11. Guannan Qian, Hai Huang, Fuchen Hou, Weina Wang, Yong Wang, Junhao Lin, Sang-Jun Lee, Hanfei Yan, Yong S. Chu, Piero Pianetta, Xiaojing Huang, Zi-Feng Ma, Linsen Li, Yijin Liu, "Selective Dopant Segregation Modulates Mesoscale Reaction Kinetics in Layered Transition Metal Oxide", Nano Energy, doi: 10.1016/j.nanoen.2021.105926 (2021).

 12. Guannan Qian, Jin Zhang, Sheng-Qi Chu, Jizhou Li, Kai Zhang, Qingxi Yuan, Zi-Feng Ma, Piero Pianetta, Linsen Li, Kee-young Jung, Yijin Liu, “Understanding the mesoscale degradation in nickel-rich cathode materials through machine-learning-revealed strain-redox decoupling,” ACS Energy Lett. 6, 2, 687–693 (2021).

 13. Münir M. Besli, Anantharaman Subbaraman, Farshad Ramezan Pour Safaei, Christina Johnston, Gerhard Schneider, Nikhil Ravi, Jake Christensen, Yijin Liu, Marca M. Doeff, Michael Metzger, and Saravanan Kuppan, “A study of model-based protective fast-charging and associated degradation in commercial smartphone cells: insights on cathode degradation as a result of lithium depositions on the anode,” Adv. Energy Mater. 2003019 (2021)

 

2020 (15 publications)

 1. Zhenjiang Yu, Jiajun Wang, Yijin Liu, “High-dimensional and high-resolution x-ray tomography for energy materials science,” MRS Bulletin 45, 283-289 (2020).

 2. Jin Zhang, Qinchao Wang, Shaofeng Li, Zhisen Jiang, Sha Tan, Xuelong Wang, Kai Zhang, Qingxi Yuan, Sang-Jun Lee, Charles J. Titus, Kent D. Irwin, Dennis Nordlund, Jun-Sik Lee, Piero Pianetta, Xiqian Yu, Xianghui Xiao, Xiao-Qing Yang, Enyuan Hu, Yijin Liu, “Depth-dependent valence stratification driven by oxygen redox in lithium-rich layered oxide,” Nature Communications 11, 6342 (2020).

 3. Jin Zhang, Jun Hu, Zhisen Jiang, Kai Zhang, Peng Liu, Chaonan Wang, Qingxi Yuan, Piero Pianetta, Yijin Liu, “Automatic 3D Image Registration for Nano-Resolution Chemical Mapping using Synchrotron Spectro-Tomography,” Journal of Synchrotron Radiation, 28, 278-282 (2020)

 4. Anyang Hu, Zhisen Jiang, Chunguang Kuai, Scott McGuigan, Dennis Nordlund, Yijin Liu, Feng Lin, “Uncovering phase transformation, morphological evolution, and nanoscale color heterogeneity in tungsten oxide electrochromic materials,” J. Mater. Chem. A, 8, 20000-20010 (2020).

 5. Shaofeng Li, Zhisen Jiang, Jiaxiu Han, Zhengrui Xu, Chenxu Wang, Hai Huang, Chang Yu, Sang-Jun Lee, Piero Pianetta, Hendrik Ohldag, Jieshan Qiu, Jun-Sik Lee, Feng Lin, Kejie Zhao, Yijin Liu, "Mutual modulation between surface chemistry and bulk microstructure within individual secondary particles of Nickel-rich layered oxides," Nature Communications, 11, 4433 (2020).

 6. Mary K. Burdette-Trofimov, Beth L. Armstrong, Johanna Nelson Weker, Alexander M. Rogers, Guang Yang, Ethan C. Self, Ryan R. Armstrong, Jagjit Nanda, and Gabriel M. Veith, "Direct Measure of Electrode Spatial Heterogeneity: Influence of Processing Conditions on Anode Architecture and Performance", ACS Applied Materials Interfaces, 12, 55954 (2020).

 7. T. C. Lin, A. Dawson, S. C. King, Y. Yan, D. S. Ashby, J. A. Mazzetti, B. S. Dunn, J. Nelson Weker, S. H. Tolbert, "Understanding Stabilization in Nanoporous Intermetallic Alloy Anodes for Li-Ion Batteries Using Operando Transmission X-ray Microscopy", ACS Nano, 14, 11, 14820 (2020).

 8. Yan-Shuai Hong, Xiaojing Huang, Chenxi Wei, Junyang Wang, Jie-Nan Zhang, Hanfei Yan, Yong S. Chu, Piero Pianetta, Ruijuan Xiao, Xiqian Yu, Yijin Liu, Hong Li, “Hierarchical Defect Engineering for LiCoO2 through Low-Solutility Trace Element Doping,” Chem, 6, 10, 10 (2020).

 9. Judith Alvarado, Chenxi Wei, Dennis Nordlund, Thomas Kroll, Dimosthenis Sokaras, Yangchao Tian, Yijin Liu, Marca M. Doeff, “Thermal stress-induced charge and structure heterogeneity in emerging cathode materials”, Materials Today, 35, 87-98 (2020).

 10. Zhi-Sen Jiang, Shao-Feng Li, Zheng-Rui Xu, Dennis Nordlund, Hendrik Ohldag, Piero Pianetta, Jun-Sik Lee, Feng Lin, Yi-Jin Liu, "Revealing the inhomogeneous surface chemistry on the spherical layered oxide polycrystalline cathode particles," Chinese Physics B 29:2 (2020).

 11. Zhisen Jiang, Jizhou Li, Yang Yang, Linqin Mu, Chenxi Wei, Xiqian Yu, Piero Pianetta, Kejie Zhao, Peter Cloetens, Feng Lin, Yijin Liu, "Machine-learning-revealed statistics of the particle-carbon/binder detachment in lithium-ion battery cathodes," Nat. Commun. 11, 2310 (2020).

 12. Yang Ren, Jesse S. Ko, Robert M. Kasse, Xuefeng Song, Michael F. Toney, Johanna Nelson Weker, "Hybrid Nanostructured Ni(OH)2/NiO for High-Capacity Lithium-Ion Battery Anodes", J. Electrochem. En. Conv. Stor. 17, 041107 (2020).

 13. Chixia Tian, Yahong Xu, Wang Hay Kan, Dimosthenis Sokaras, Dennis Nordlund, Hao Shen, Kai Chen, Yijin Liu, Marca Doeff, "Distinct Surface and Bulk Thermal Behaviors of LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2 Cathode Materials as a Function of State of Charge", ACS Appl. Mater. Interfaces, 12:10, 11643–11656 (2020).

 14. Chenxi Wei, Yanshuai Hong, Yangchao Tian, Xiqian Yu, Yijin Liu, Piero Pianetta, "Quantifying Redox Heterogeneity in Single-crystalline LiCoO2 Cathode Particles", J. Synchrotron Radiat. 27:3, 713-719, (2020).

 15. Zhengrui Xu, Zhisen Jiang, Chunguang Kuai, Rong Xu, Changdong Qin, Yan Zhang, Muhammad Mominur Rahman, Chenxi Wei, Dennis Nordlund, Cheng-Jun Sun, Xianghui Xiao, Xi-Wen Du, Kejie Zhao, Pengfei Yan, Yijin Liu, Feng Lin, "Charge Distribution Guided by Grain Crystallographic Orientations in Polycrystalline Battery Materials", Nat. Commun. 11, 83 (2020)

2019 (13 publications)

 1. Shaofeng Li, Sang-Jun Lee, Xuelong Wang, Wanli Yang, Hai Huang, Daniel S. Swetz, William B. Doriese, Galen C. O’Neil, Joel N. Ullom, Charles J. Titus, Kent D. Irwin, Han-Koo Lee, Dennis Nordlund, Piero Pianetta, Chang Yu, Jieshan Qiu, Xiqian Yu, Xiao-Qing Yang, Enyuan Hu, Jun-Sik Lee, Yijin Liu, “Surface-to-bulk redox coupling through thermally-driven Li redistribution in Li- and Mn-rich layered cathode materials”, J. Am. Chem. Soc. 141, 30, 12079-12086 (2019).

 2. Wendy L. Mao, Yu Lin, Yijin Liu, Jin Liu, “Applications for nanoscale x-ray imaging at high pressure,” Engineering, 5:3, 479-489 (2019).

 3. Rong Xu, Yang Yang, Fei Yin, Pengfei Liu, Peter Cloetens, Yijin Liu, Feng Lin, Kejie Zhao, “Heterogeneous damages in Li-ion batteries: Experimental analysis and theoretical modeling,” J. Mech. Phys. Solids 129, 160-183 (2019).

 4. Münir Besli, Alpesh Shukla, Chenxi Wei, Michael Metzger, Judith Alvarado, Julian Boell, Dennis Nordlund, Gerhard Schneider, Sondra Hellstrom, Christina Johnston, Jake Christensen, Marca Doeff, Yijin Liu, Saravanan Kuppan, “Thermally-Driven Mesopore Formation and Oxygen Release in Delithiated NCA Cathode Particles,” J. Mater. Chem. A 7, 12593-12603 (2019).


 5. Yang Yang, Rong Xu, Kai Zhang, Sang-Jun Lee, Linqin Mu, Pengfei Liu, Cyrstal K. Waters, Stephanie Spence, Zhengrui Xu, Chenxi Wei, David J. Kautz, Qingxi Yuan, Yuhui Dong, Young-Sang Yu, Xianghui Xiao, Han-Koo Lee, Piero Pianetta, Peter Cloetens, Jun-Sik Lee, Kejie Zhao, Feng Lin, Yijin Liu, “Quantification of Heteregeneous Degradation in Li-ion Batteries,” Adv. Energy Mater. 1900674, (2019).


 6. Muhammad Mominur Rahman, Yan Zhang, Sihao Xia, Wang Hay Kan, Maxim Avdeev, Linqin Mu, Dimosthenis Sokaras, Thomas Kroll, Xi-Wen Du, Dennis Nordlund, Yijin Liu, Feng Lin, “Surface Characterization of Li-Substituted Compositionally Heterogeneous NaLi0.045Cu0.185Fe0.265Mn0.505O2 Sodium-Ion Cathode Material,” J. Phys. Chem. C, 123, 11428-11435 (2019).

 7. Yuwei Mao, Xuelong Wang, Sihao Xia, Kai Zhang, Chenxi Wei, Seongming Bak, Zulipiya Shadike, Xuejun Liu, Yang Yang, Rong Xu, Piero Pianetta, Stefano Ermon, Eli Stavitski, Kejie Zhao, Zhengrui Xu, Feng Lin, Xiao-Qing Yang, Enyuan Hu, Yijin Liu, “High-voltage Charging Induced Strain, Heterogeneity, and Micro-cracks in Secondary Particles of a Nickel-rich Layered Cathode Material,” Adv. Func. Mater. 1900247 (2019).


 8. Wang Hay Kan, Chenxi Wei, Dongchang Chen, Tao Bo, Bao-Tian Wang, Yan Zhang, Yangchao Tian, Jun-Sik Lee, Yijin Liu, Guoying Chen, “Evolution of Local Structural Ordering and Chemical Distribution upon Delithiation of Disordered Rock-Salt Structured Li1.3Ta0.3Mn0.4O2 Cathode,” Adv. Funct. Mater. 1808294 (2019).


 9. Peter Joseph C. Damian, Alex P. Cocco, Jacob A. Wrubel, Tao Hong, Rajendra K. Bordia, Yijin Liu, Piero Pianetta, Jake Amoroso, Kyle S. Brinkman, Wilson K. S. Chiu, “Simultaneous Three-Dimensional Elemental Mapping of Hollandite and Pyrochlore Material Phases in Ceramic Waste Form Materials,” Journal of the American Ceramic Society, DOI:10.1111/jace.16371 (2019).


 10. Münir M. Besli, Sihao Xia, Saravanan Kuppan, Yiqing Huang, Michael Metzger, Alpesh K. Shukla, Gerhard Schneider, Sondra Hellstrom, Jake Christensen, Marca M. Doeff, Yijin Liu, “Mesoscale Chemomechanical Interplay of the NCA Cathode in Solid-State Polymer Batteries,” Chemistry of Materials 31, 491-501 (2019).


 11. M. A. Koronfel, A. E. Goode, M. A. Gomez-Gonzalez, J. Nelson Weker, T. A. Simoes, R. Brydson, P. Quinn, M. F. Toney, A. Hart, A. E. Porter, and M. P. Ryan, "Chemical Evolution of CoCrMo Wear Particles: An in Situ Characterization Study", The Journal of Physical Chemistry C 2019 123 (15), 9894-9901

 12. S. J. Normile and I. V. Zenyuk, "Imaging ionomer in fuel cell catalyst layers with synchrotron nano transmission x-ray microscopy" Solid State Ionics, 335, 38 (2019).

 13. S. Shulda, J. Nelson Weker, C. Ngo, S. Alia, S. Mauger, K. Neyerlin, B. Pivovar, and S. Pylypenko, "2D and 3D Characterization of PtNi Nanowire Electrode Composition and Structure", ACS Applied Nano Materials, 2(1), (2019).

2018 (12 publications)

 1. Y. Nakayama, R. Matsumoto, K. Kumagae, D. Mori, Y. Mizuno, S. Hosoi, K. Kamiguchi, N. Koshitani, Y. Inaba, Y. Kudo, H. Kawasaki, E. C. Miller, J. Nelson Weker, and Michael F. Toney "Zinc Blende Magnesium Sulfide in Rechargeable Magnesium-Sulfur Batteries" Chemistry of Materials, 30(18), 6318-6324 (2018).

 2. X. Mihet, A. Nait-Ali, D. Tandiang, Y.-J. Liu, D. Van Campen, V. Carruri, M. Legros, “Evolution of the nanoporous microstructure of sintered Ag at high temperature using in-situ X-ray nanotomography,” Acta Materialia, DOI: 10.1016/j.actamat.2018.06.047 (2018).

 3. Adam S. Hoffman, Sara Azzam, Kai Zhang, Yahong Xu, Yijin Liu*, Simon R. Bare*, Dante A. Simonetti*, “Direct Observation of the Kinetics of Gas-Solid Reactions using In-situ Kinetic and Spectroscopic Techniques,” React. Chem. Eng. DOI: 10.1039/C8RE00020D (2018).

 4. Linqin Mu, Qingxi Yuan, Chixia Tian, Chenxi Wei, Kai Zhang, Jin Liu, Piero Pianetta, Marca Doeff, Yijin Liu*, Feng Lin*, “Propagation Topography of Redox Phase Transformation in Heterogeneous Layered Oxide Cathode Materials,” Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-018-05172-x (2018).

 5. Yu Li, Yahong Xu, Zhaohua Wang, Ying Bai*, Kai Zhang, Ruiqi Dong, Yaning Gao, Qiao Ni, Feng Wu, Yijin Liu*, Chuan Wu*, “Stable Carbon-Selenium Bounds for Enhanced Performance in Tremella-Like Two-Dimensional Chalcogenide Battery Anode,” Adv. Energy Mater. 1800927 (2018).

 6. Muhammad Mominur Rahman, Yahong Xu, Hao Cheng, Qianli Shi, Ronghui Kou, Linqin Mu, Qi Liu, Sihao Xia, Xianghui Xiao, Cheng-Jun Sun, Dimosthenis Sokaras, Dennis Nordlund, Jin-Cheng Zheng, Yijin Liu*, Feng Lin*, “Empowering Multicomponent Cathode Materials for Sodium Ion Batteries by Exploring Three-Dimensional Compositional Heterogeneities,” Energy Environ. Sci. DOI: 10.1039/c8ee00309b (2018)

 7. Chenxi Wei, Sihao Xia, Hai Huang, Yuwei Mao, Piero Pianetta, Yijin Liu, “Mesoscale Battery Science: The Behavior of Electrode Particles Caught on a Multi-Spectral X-ray Camera,” Accounts of Chemical Research, DOI: 10.1021/acs.accounts.8b00123 (2018).

 8. Wang Hay Kan, Biao Deng, Yahong Xu, Alpesh Khushalchand Shukla, Tao Bo, Shuo Zhang, Jin Liu, Piero Pianetta, Bao-Tian Wang, Yijin Liu, Guoying Chen, “Understanding the Effect of Local Short-Range Ordering on Lithium Diffusion in Li1.3Nb0.3Mn0.4O2 Single-Crystal Cathode,” Chem, DOI: 10.1016/j.chempr.2018.05.008 (2018).

 9. Linqin Mu, Ruoqian Lin, Rong Xu, Lili Han, Sihao Xia, Dimosthenis Sokaras, James Steiner, Tsu-Chien Weng, Dennis Nordlund, Marca Doeff, Yijin Liu, Kejie Zhao, Huolin Xin, Feng Lin, “Oxygen Release Induced Chemomechanical Breakdown of Layered Cathode Materials,” Nano Lett. 18, 3241-3249 (2018).

 10. M. A. Koronfel, A. E. Goode, J. Nelson Weker, S. E. R. Tay, C. A. Stitt, T. A. Simoes, J. F. W. Mosselmans, P. Quinn, R. Brydson, A. Hart, M. F. Toney, A. E. Porter and M. P. Ryan, "Understanding the reactivity of CoCrMo-implant wear particles," npj Materials Degradation2(8) (2018).

 11. Xiaohui Rong, Jue Liu, Enyuan Hu, Yijin Liu, Yi Wang, Jinpeng Wu, Xiqian Yu, Katharine Page, Yong-Sheng Hu, Wanli Yang, Hong Li, Xiao-Qing Yang, Liquan Chen, Xuejie Huang, “Structure-Induced Reversible Anionic Redox Activity in Na Layered Oxide Cathode,” Joule 2, 125-140 (2018).

 12. Chixia Tian, Yahong Xu, Dennis Nordlund, Feng Lin, Jin Liu, Zhihong Sun, Yijin Liu, Marca Doeff, “Charge Heterogeneity and Surface Chemistry in Polycrystalline Cathode Materials,” Joule 2, 464-477 (2018).

2017 (11 publications)

 1. Kai Zhang, Fang Ren, Xuelong Wang, Enyuan Hu, Yahong Xu, Xiao-Qing Yang, Hong Li, Liquan Chen, Piero Pianetta, Apurva Mehta*, Xiqian Yu*, Yijin Liu*, “Finding a Needle in the Haystack: Identification of Functionally Important Minority Phases in Operating Battery,” Nano Letters 17, 7782-7788 (2017).

 2. Feng Lin, Yijin Liu, Xiqian Yu, Lei Cheng, Andrej Singer, Oleg G. Shpryko, Huolin Xin, Nobumichi Tamura, Tsu-Chien Weng, Xiao-Qing Yang, Ying Shirley Meng, Dennis Nordlund, Wanli Yang, Marca M. Doeff, “Battery chemistry by design: synchrotron x-ray techniques for improved rechargeable batteries,” Chemical Reviews 117, 13123-13186 (2017).

 3. Logan J. Ausderau, Hernando J. Gonzalez Malabet, Joseph R. Buckley, Vincent De Andrade, Yijin Liu, George J. Nelson, "Elemental and Chemical Mapping of High Capacity Intermetallic Li-ion Anodes with Transmission X-ray Microscopy," JOM Special Issue: Mesoscale Interplay in Lithium-ion Batteries and Beyond 69, 1478-1483 (2017).

 4. Johanna Nelson Weker, Anna M. Wise, Kipil Lim, Badri Shyam, and Michael F. Toney, "Operando Spectroscopic Microscopy of LiCoO2 Cathodes Outside Standard Operating Potentials," Electrochimica Acta 247, 977-982 (2017).

 5. Alex P. Cocco, Matthew B. DeGostin, Jacob A. Wrubel, Peter J. Damian, Tao Hong, Yun Xu, Yijin Liu, Piero Pianetta, Jake Amoroso, Kyle S. Brinkman, and Wilson K. S. Chiu, "Three-Dimensional Mapping of Crystalline Ceramic Waste Form Materials," J. Am. Ceram. Soc., DOI: 10.1111/jace.14885 (2017).

 6. Saravanan Kuppan, Yahong Xu, Yijin Liu, Guoying Chen, “Phase Transformation Mechanism in LiMn1.5Ni0.5O4 Cathode Particles Revealed by Single-crystal Hard X-ray Microscopy,” Nature Communications 8, 14309 (2017).

 7. Dennis S. Pruzan, Anna E. Caruso, Yijin Liu, Yu Lin, Carolyn Beall, Ingrid Repins, Michael F. Toney, Mike A. Scarpulla, “Cu2ZnSnSe4 Photovoltaic Absorber Layers Evaluated by Transmission X-Ray Microscopy Tomography: Composition Fluctuations on the Length Scale of Grains,” Solar RRL. 1, 1600024 (2017).

 8. Yahong Xu Enyuan Hu, Kai Zhang, Xuelong Wang, Valery Borzenets, Zhihong Sun, Piero Pianetta, Xiqian Yu, Yijin Liu, Xiao-Qing Yang, and Hong Li, “In situ visualization of state-of-charge heterogeneity within a LiCoO2 particle that evolves upon cycling at different rates,” ACE Energy Letters, 2, 1240 (2017).

 9. John B. Cook, Eric Detsi, Yijin Liu, Yu-Lun Liang, Hyung-Seok Kim, Xavier Petrissans, Bruce Dunn, Sarah H. Tolbert, “Nanoporous tin with a granular hierarchical ligament morphology as a highly stable Li-ion battery anode,” ACS Appl. Mater. Interfaces, 9 (1), 293, (2017). DOI: 10.1021/acsami.6b09014

 10. Ruth E. Ruther, Amaresh Samuthira Pandian, Pengfei Yan, Johanna Nelson Weker,  Chongmin Wang and Jagjit Nanda, “Structural Transformations in High-Capacity Li2Cu0.5Ni0.5O2 Cathodes,” Chemistry of Materials 27(7), 2997 (2017).

 11. John B. Cook, Terri C. Lin, E. Detsi, Johanna Nelson Weker, and Sarah H. Tolbert, “Using X-ray Microscopy to Understand how Nanoporous Materials can be Used to Reduce the Large Volume Change in Alloy Anodes,” Nano Letters 17, 870 (2017).

 

2016 (12 publications)

Materials Science

 1. Xiaoyue Duan, Feifei Yang, Erin Antono, Wenge Yang, Piero Pianetta, Stefano Ermon, Apurva Mehta, Yijin Liu, “Unsupervised Data Mining in nanoscale X-ray Spectro-Microscopic Study of NdFeB Magnet,” Scientific Reports 6, 34406 (2016).

 2. Yahong Xu, Enyuan Hu, Feifei Yang, Jeff Corbett, Zhihong Sun, Yingchun Lyu, Xiqian Yu, Yijin Liu, Xiaoqing Yang, Hong Li, “Structural Integrity -– Searching the Key Factor to Suppress the Voltage Fade of Li-rich Layered Cathode Materials through 3D X-ray Imaging and Spectroscopy Techniques,” Nano Energy 28, 164-171, (2016).

 3. Yijin Liu, Florian Meirer, Courtney M. Krest, Samuel Webb, Bert M. Weckhuysen, "Relating structure, composition and accessibility of a single catalyst particle with correlative 3-dimensional micro-spectroscopy," Nature Communications 7, 12634 (2016).

 4. Qiaoshi Zeng, Yu Lin, Yijin Liu, Zhidan Zeng, Crystal Y. Shi, Bo Zhang, Hongbo Lou, Stanislav V. Sinogeikin, Yoshio Kono, Curtis Kenney-Benson, Changyong Park, Wenge Yang, Weihua Wang, Hongwei Sheng, Ho-kwang Mao, Wendy L. Mao, “The 2.5 Power Law: A General Rule of Metallic Glasses,” Proc. Natl. Acad. Sci. 113, 1714-1718, doi: 10.1073/pnas.1525390113 (2016).

 5. K. H. Cats,   J. C. Andrews,   O. Stéphan,   K. March,   C. Karunakaran,   F. Meirer,   F. M. F. de Groot and   B. M. Weckhuysen, "Active phase distribution changes within a catalyst particle during Fischer–Tropsch synthesis as revealed by multi-scale microscopy" Catal. Sci. Technol., DOI: 10.1039/C5CY01524C (2016)

 6. Kumar, S., Graves, C. E., Strachan, J. P., Grafals, E. M., Kilcoyne, A. L. D., Tyliszczak, T., Weker, J. N., Nishi, Y. and Williams, R. S. (2016), Direct Observation of Localized Radial Oxygen Migration in Functioning Tantalum Oxide Memristors . Adv. Mater.. doi:10.1002/adma.201505435 (2016).

 7. S. E. R. Tay, A. E. Goode, J. Nelson Weker, A. A. Cruickshank, S. Heutz, A. E. Porter, M. P. Ryan and M. F. Toney, "Direct in situ observation of ZnO nucleation and growth via transmission X-ray microscopy," Nanoscale, DOI: 10.1039/c5nr07019h (2016).

 8. Feng Lin, Dennis Nordlund, Yuyi Li, Matthew K. Quan, Tsu-Chien Weng, Yijin Liu, Huolin L. Xin, Marca M. Doeff, “Metal Segregation in Hierarchically Structured Cathode Materials for High Energy Lithium Batteries,” Nature Energy, DOI: 10.1038/NENERGY.2016.4. (2016).

 9. Qiaoshi Zeng, Yu Lin, Yijin Liu, Zhidan Zeng, Crystal Y. Shi, Bo Zhang, Hongbo Lou, Stanislav V. Sinogeikin, Yoshio Kono, Curtis Kenney-Benson, Changyong Park, Wenge Yang, Weihua Wang, Hongwei Sheng, Ho-kwang Mao, Wendy L. Mao, “The 2.5 Power Law: A General Rule of Metallic Glasses,” Proc. Natl. Acad. Sci.  DOI:10.1073/pnas.1525390113 (2016).

 10. William E. Gent, Yiyang Li, Sungjin Ahn, Jongwoo Lim, Yijin Liu, Anna M. Wise, Chirranjeevi Balaji Gopal, David N. Mueller, Ryan Davis, Johanna Nelson Weker, Jin-Hwan Park, Seok-Kwang Doo, William C. Chueh, “Persistent State-of-Charge Heterogeneity in Relaxed, Partially Charged Li1−xNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Secondary Particles” Advanced Materials, 28, 6631-6638, DOI: 10.1002/adma.201601273 (2016 ).

 11. Johanna Nelson Weker, Xiaojing Huang, Michael F. Toney, “In situ X-ray-based imaging of nano materials” Current Opinion in Chemical Engineering 12, 14-21. DOI: 10.1016/j.coche.2016.01.006 (2016). 

Microscopy

 1. Yijin Liu, Andrew M. Kiss, Daniel H. Larsson, Feifei Yang, Piero Pianetta, “To get the most out of high resolution X-ray tomography: a review of the post-reconstruction analysis,” Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 117, 29-41, DOI: 10.1016/j.sab.2016.01.002 (2016).

2015 (10 publications)

Earth science

 1. Elizabeth A. Bell, Patrick Boehnke, T. Mark Harrizon, Wendy L. Mao, "Potentially biogenic carbon preserved in a 4.1 billion-year-old zircon", PNAS, doi: 10.1073/pnas.1517557112 (2015)

Materials under extreme conditions

 1. David Z. Chen, Crystal Y. Shi, Qi An, Qiaoshi Zeng, Wendy L. Mao, William A. Goddard III, Julia R. Greer, "Fractal atomic-level percolation in metallic glasses", Science 349, 1306 (2015).

  Batteries/Fuel cells/Catalysts

  1. Enyuan Hu, Seong-Min Bak, Yijin Liu, Jue Liu, Xiqian Yu, Yong-Ning Zhou, Peter Khalifah, Kingo Ariyoshi, Kyung-Wan Nam, Xiao-Qing Yang, “Utilizing Environmental Friendly Fe with Unique Electronic Structure as Substitution Element in Spinel Structured Cathode Material for Safer High Energy Lithium-ion Batteries,” Adv. Energy Mater. 1501662, DOI: 10.1002/aenm.201501662 (2015).

  2. Johanna Nelson Weker, Yiyang Li, Rengarajan Shanmugam, Wei Lai, William C. Chueh, "Tracking Non-Uniform Mesoscale Transport in LiFePO4 Agglomerates During Electrochemical Cycling", ChemElectroChem, DOI: 10.1002/celc.201500119 (2015).

  3. Florian Meirer, Sam Kalirai, Johanna Nelson Weker, Yijin Liu, Joy C. Andrews, Bert M. Weckhuysen, “Agglutination of single catalyst particles during fluid catalytic cracking as abserved by X-ray nanotomography,” Chem. Commun. DOI: 10.1039/c5cc00401b (2015).

  4. Florian Meirer, Sam Kalirai, Darius Morris, Santosh Soparawalla, Yijin Liu, Gerbrand Mesu, Joy C. Andrews, Bert M. Weckhuysen, “Life and death of a single catalytic cracking particle,” Science Advances 1, e1400199 (2015).

  5. Florian Meirer, Darius T. Morris, Sam Kalirai, Yijin Liu, Joy C. Andrews, Bert M. Weckhuysen, “Mapping metals incorporation of a whole single catalyst particle using element specific X-ray nano-tomography,” J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 102−105.

  6. Johanna Nelson Weker and Michael F. Toney, "Emerging In Situ and Operando Nanoscale X-Ray Imaging Techniques for Energy Storage Materials," Adv. Funct. Mater. 2015, DOI: 10.1002/adfm.201403409.

  Environmental/Archaeological

  1. Ilaria Cianchetta, Karen Trentelman, Jeffrey Maish, David Saunders, Brendan Foran, Marc Walton, Philippe Sciau, Tian Wang, Emeline Pouyet, Marine Cotte, Florian Meirer, Yijin Liu, Piero Pianetta, Apurva Mehta, “Evidence for an Unorthodox Firing Sequence Employed by the Berlin Painter: Deciphering Ancient Ceramic Firing Conditions through High-Resolution Material Characterization and Replication,” J. Anal. At. Spectrom. DOI: 10.1039/C4JA00376D (2015).  

  Microscopy 

  1. Yimeng Yang, Feifei Yang, Hingerl Ferdinand, Xianghui Xiao, Yijin Liu, Ziyu Wu, Sally M. Benson, Michael F. Toney, Joy C. Andrews, Piero Pianetta, “Registration of the rotation axis in X-ray tomography,” (2015) J. Synchrotron Rad. 22, doi:10.1107/S160057751402726X.

   

  2014 (7 publications)

  Energy/Materials/Geosciences (includes batteries and catalysts) (6)

  1. Young-Sang Yu, Chujoong Kim, Yijin Liu, Anton van der Ven, Ying Shirley Meng, Robert Kostecki, Jordi Cabana, “Non-Equilibrium Pathways during Electrochemical Transformations in Single Crystals Revealed by Dynamic Chemical Imaging at Nanoscale Resolution,” Adv. Energy Mater., DOI: 10.1002/aenm.201402040 (2014).

  2. “Nanoscale Morphological and Chemical Changes of High Voltage Lithium-Manganese Rich NMC Composite Cathodes with Cycling” F Yang, Y Liu, SK Martha, Z Wu, JC Andrews, GE Ice, P Pianetta,  J Nanda (2014) Nano Letters 14:4334-4341.

  3. “In Situ Nanotomography and Operando Transmission X-ray Microscopy of Micron-sized Ge Particles” J Nelson Weker, N Liu, S Misra, JC Andrews, Y Cui, MF Toney  (2014) Energy Environ Sci  7: 2771-2777.

  4. “Five-dimensional visualization of phase transition in BiNiO3 under high Pressure”, Y Liu, J Wang, M Azuma, WL Mao, W Yang (2014) Applied Phys Lett 104: 043108.

  5. “Imaging-Based Characterization of Calcite-Filled Factures and Porosity in Shales”, B Vega, CM Ross, AM Kovscek (2014) Unconventional Resources Technology Conference (URTeC) 1922521 (18 pages).

  6. “Image based modelling of microstructural heterogeneity in LiFePO4 electrodes for Li-ion batteries”, SJ Cooper, DS Eastwood, J Gelb, G Damblanc, DJL Brett, RS Bradley, PJ Withers, PD Lee, AJ Marquis, NP Brandon, PR Shearing (2014)  J Power Sources 247: 1033-1039.

  7. “Three-dimensional high resolution X-ray imaging and quantification of lithium ion battery mesocarbon microbead anodes”, F Tariq, V Yufit, M Kishimoto, PR Shearing, S Menkin, D Golodnitsky, J Gelb, E Peled, NP Brandon (2014) J Power Sources 248: 1014-1020.

   

  2013 (17 publications) 

  Energy/Materials/ Geosciences (includes batteries and catalysts) (9)

  1. ”Formation of iron melt network in silicate perovskite at Earth’s lower mantle conditions”, CY Shi, L Zhang, W Yang, Y Liu, J Wang, Y Meng, JC Andrews, WL Mao (2013) Nature Geoscience 6: 971-975.

  2.  “Hard X-ray Spectroscopic Nano-Imaging of Hierarchical Functional Materials at Work”, JC Andrews, BM Weckhuysen (2013) ChemPhysChem 14: 3655-3666 (invited concept article).

  3. "Nanoscale Elemental Sensitivity of Nd2Fe14B Using Absorption Correlation Tomography", TL Kao, C Shi, J Wang, WL Mao, Y Liu, W Yang (2013) Microsc Res Tech 76: 1112-1117.

  4. “Study on Synthesis-Microstructure-Performance Relation of Layered Li-Excess Nickel-Manganese Oxide as Li-Ion Battery Cathode Prepared by High-Temperature Calcination “ WC Chen, YF Song, CC Wang, Y Liu, DT Morris, PA Pianetta, JC Andrews, HC Wu, NL Wu (2013)  J Mater Chem A 1: 10847-10856.

  5. “X-ray Nanoscopy of Cobalt Fischer-Tropsch Catalysts at Work” KH Cats, I D Gonzalez-Jimenez, Y Liu, J Nelson, D van Campen, F Meirer, AMJ van der Eerden, FMF de Groot, JC Andrews, BM Weckhuysen (2013) Chem Commun 49: 4622-4624.

  6. "Mesoscale phase distribution in single particles of LiFePO4 following lithium deintercalation" U Boesenberg, F Meirer, Y Liu, R Dell’Anna, AK Shukla, T Tyliszczak, G Chen, JC Andrews, TJ Richardson, R Kostecki, J Cabana (2013) Chem Mater 25: 1664-1672.

  7. “Nanoscale Visualization of Gas Shale Pore and Textural Features”, B Vega, JC Andrews, Y Liu, J Gelb, A Kovscek (2013)  Unconventional Resources Technology Conference (URTeC) 1581981 (10 pages).

  8. “Three-dimensional microstructural mapping of poisoning phases in the Neodymium Nickelate solid oxide fuel cell cathode” WM Harris, JJ Lombardo, MB DeGostin, GJ Nelson, H Luebbe, JA Schuler, J van Herle, JC Andrews, Y Liu, P Pianetta, YK Chen, J Wang, WKS Chiu (2013) Solid State Ion 237: 16-21.

  9. “3D Nanoscale Chemical Imaging of the Distribution of Aluminum Coordination Environments in Zeolites with Soft X-Ray Microscopy” LR Aramburo, Y Liu, T Tyliszczak, FMF de Groot, JC Andrews, BM Weckhuysen (2013) ChemPhysChem 14: 496-499.

  Environmental/Archaeological (3)

  1. “Probing the State of Technological Sophistication of an Ancient Civilization: Estimating Firing Conditions for Roman Ceramics”, F Meirer, Y Liu, E Pouyet, B Fayard, M Cotte, C Sanchez, JC Andrews, A Mehta, P Sciau (2013) J Anal Atom Spectrosc 28: 1870-1883.

  2. “In Situ Synchrotron X-ray Fluorescence Mapping and Speciation of CeO2 and ZnO Nanoparticles in Soil Cultivated Soybean (Glycine max) JA Hernandez-Viezcas, Hiram Castillo-Michel, JC Andrews, M Cotte, C Rico, JR Peralta-Videa, Y Ge, JH Priester, PA Holden, JL Gardea-Torresdey (2013) ACS Nano  7: 1415-1423.

  3. “Mercury Localization and Speciation in Plants Grown Hydroponically or in a Natural Environment” S Carrasco-Gil, H Siebner, DL LeDuc, S Webb, R Millán, JC Andrews, LE Hernández (2013) Environ Sci Technol 47: 3082-3090.

  Biological (2)

  1. “The Plastic Nature of a Human Bone-Periodontal Ligament-Tooth Fibrous Joint”, SP Ho, MP Kurylo, K Grandfield, J Hurng, RP Herber, D Curtis, MI Ryder, V Altoe, S Aloni, J Feng, S Webb, GW Marshall, P Pianetta, JC Andrews (2013) Bone 57:455-467.

  2. “Nanoscale Examination of Microdamage in Sheep Cortical Bone Using Synchrotron Radiation Transmission X-Ray Microscopy” GR Brock, G Kim, AR Ingraffea, JC Andrews, P Pianetta, MCH van der Meulen (2013) PLoS ONE 8: e57942.

  Microscopy (3)

  1. “Recent advances in synchrotron-based hard X-ray phase contrast imaging” Y Liu, J Nelson, C Holzner, JC Andrews, P Pianetta (2013) J Phys D 46: 494001. 

  2. “Data-processing strategies for nano-tomography with elemental specification” Y Liu, J Nelson Weker, J C Andrews, B M Weckhuysen, P Pianetta (2013) SPIE Proc 8851: 88510A 

  3. “Identifying and managing radiation damage during in situ transmission x-ray microscopy of Li-ion batteries” JL Nelson, Y Yang, S Misra, JC Andrews, Y Cui, MF Toney (2013) SPIE Proc 8851: 88510B

   

  2012 (8 publications)

  Batteries/Fuel cells/Catalysts (4)

  1. “Hard X-ray Nanotomography of Catalytic Solids at Work” I Gonzalez-Jiminez, K Cats, T Davidian, M Ruitenbeek, F Meirer, Y Liu, J Nelson, JC Andrews, P Pianetta, FMF de Groot, BM Weckhuysen (2012) Angew Chem Int Ed 51: 11986-11990.

  2.  “In Operando X-ray Diffraction and Transmission X-ray Microscopy of Lithium Sulfur Batteries” J Nelson, S Misra, Y Yang, A Jackson, Y Liu, H Wang, H Dai, JC Andrews, Y Cui, MF Toney (2012) JACS 134: 6337-6343.

  3. “Analysis of Solid Oxide Fuel Cell LSM-YSZ Composite Cathodes with Varying Starting Powder Sizes” WM Harris, GJ Nelson, JJ Lombardo, AP Cocco, JR Izzo, WKS Chiu, P Tanasini, J Van Herle, C Comninellis, JC Andrews, YJ Liu, P Pianetta, YS Chu (2012) Proc ASME 4: 581-584.

  4. “Full Field Imaging of Nickel Oxidation States in Solid Oxide Fuel Cell Anode Materials by XANES Nanotomography” WM Harris, GJ Nelson, JR Izzo, KN Grew, WKS Chiu, YS Chu, J Yi, J Andrews, Y Liu, P Pianetta (2012) Proc. 9th International Conf  Fuel Cell 267-289.

  Environmental (1)

  1. “Imaging translocation and transformation of bioavailable selenium by Stanleya pinnata with X-ray microscopy” W Amos, S Webb, Y Liu, JC Andrews, DL LeDuc (2012) Anal Bioanal Chem 404:1277-1285.

  Microscopy (3)

  1. “3D Elemental sensitive imaging using transmission X-ray microscopy” Y Liu, F Meirer, J Wang, G Requena, P Williams, J Nelson, A Mehta, JC Andrews, P Pianetta (2012) Anal Bioanal Chem 404:1297-1301.
  2. “Extended depth of focus for Transmission X-ray Microscope” by Y Liu, J Wang, Y Hong, Z Wang, K Zhang, PA Williams, P Zhu, JC Andrews, P Pianetta, Z Wu (2012) Optics Express 37:3708-3710.

  3. „TXM-Wizard: a program for advanced data collection and evaluation in full-field transmission X-ray microscopy”, Y Liu, F Meirer, PA Williams, J Wang, JC Andrews, P Pianetta (2012) J Synchr Rad 19: 281-287.

   

  2011 (10 publications)

  Energy/Materials (includes batteries and catalysts) (6)

  1. “3D imaging of chemical phase transformations at the nanoscale with full field transmission X-ray microscopy”, F Meirer, J Cabana, Y Liu, A Mehta, JC Andrews, P Pianetta (2011) J Synchr Rad 18: 773-781

  2. Three Dimensional Mapping of Nickel Oxidation States using Full Field X-ray Absorption Near Edge Structure Nanotomography", GJ Nelson, WM Harris, JR Izzo, Jr., KN Grew, WKS Chiu, YS Chu, J Yi, JC Andrews, Y Liu, P Pianetta (2011) Appl Phys Lett 98: 173109.

  3. "Comparison of SOFC Cathode Microstructure Quantified using X-ray Nanotomography and Focused Ion Beam Scanning", GJ Nelson, WM Harris, JJ Lombardo, JR Izzo, Jr., WKS Chiu, P Tanasini, M Cantoni, J van Herle, C Comninellis, JC Andrews, Y Liu, P Pianetta, YS Chu (2011) Electrochem Commun 13: 586-589.

  4. “3D Imaging of Nickel Oxidation States using Full Field X-ray Absorption Near Edge Structure Nanotomography” GJ Nelson, WM Harris, JR Izzo Jr, KN Grew, WKS Chiu, YS Chu, J Yi, JC Andrews, Y Liu, P Pianetta (2011) ECS Trans 35: 1315-1321.

  5. “Comparison of X-ray Nanotomography and FIB-SEM in Quantifying the Composite LSM/YSZ SOFC Cathode Microstructure”, G Nelson, W Harris, J Lombardo, J Izzo, WK Chiu, P Tanasini, M Cantoni, J Van Herle, C Comninellis, JC Andrews, Y Liu, P Pianetta & Y Chu (2011) ECS Trans 35: 2417-2421.

  6. "Imaging Integrated Circuits with X-ray Microscopy", M Bajura, G Boverman, J Tan, G Wagenbreth, CM Rogers, M Feser, J Rudati, A Tkachuk, S Aylward, P Reynolds (2011) 36th GOMACTech Conf, Orlando, Fl.

  Environmental (1)

  1. “Defining the distribution of arsenic species and plant nutrients in rice (Oryza sativa L.) from the root to the grain” AL Seyfferth, SM Webb, JC Andrews, S Fendorf  (2011) Geochem Cosmochim Acta 75:6655-6671.

  Biological (1)

  1. “Transmission X-ray microscopy for full-field nano-imaging of biomaterials”, JC Andrews, F Meirer, Y Liu, P Pianetta (2011) Invited review paper, Microsc Res Tech 74:671-681.

  Microscopy (2)

  1. “Phase Retrieval using polychromatic illumination for Transmission X-ray Microscopy”, Y Liu, JC Andrews, J Wang, F Meirer, P Zhu, Z Wu, P Pianetta (2011) Optics Express 19: 540-545.

   

  2010 (6 publications)

  Geosciences/Environmental (1)

  1. "Arsenic localization, speciation, and co-occurrence with iron on rice (Oryza sativa L.) roots", AL Seyfferth, SE Webb, JC Andrews, S Fendorf  (2010) Environ Sci Technol 44: 8108-8113.

  Materials  (2)

  1. Imaging Diamond with X-rays” M. Moore (2009) J Phys: Cond Matt 21: 364217

  2. “Astromaterials Research of Comet Wild2: Terameters to Nanometers”, S Brennan (2010) MRS Bull 35: 150

  Biological (2)

  1. Nanoscale X-ray Microscopic Imaging of Mammalian Mineralized Tissue”, JC Andrews, E Almeida, MCH van der Meulen, JS Alwood, C Lee, Y Liu, J Chen, F Meirer, M Feser, J Gelb, J Rudati, A Tkachuk, W Yun, P Pianetta (2010) J Microsc Microanal 16: 327-336.

  2. “3D nanoscale imaging of the yeast, Schizosaccharomyces pombe, by full-field transmission x-ray microscopy at 5.4 keV”, J Chen, Y Yang, X Zhang, JC Andrews, P Pianetta, Y Guan, G Liu, Y Xiong, Z Wu, Y Tian (2010) Anal Bioanal Chem  397: 2117-2121.

  Microscopy (1)

  1. Hard X-ray Full Field Nano-imaging of Bone and Nanowires at SSRL", JC Andrews, P Pianetta, F Meirer, J Chen, E Almeida, MCH van der Meulen, JS Alwood, C Lee, J Zhu, Y Cui (2010) SRI Conf. Proceedings, J Physics 1234: 79-82.

   

  2009 (3 publications)

  Environmental/ Biological (2)

  1. “Using X-ray Microscopy and Hg L3 XANES to study Hg Binding in the Rhizosphere of Spartina Cordgrass”, C Patty, B Barnett, B Mooney, A Kahn, S Levy, Y Liu, P Pianetta, JC Andrews (2009) Environ Sci Technol 43: 7397-7402.

  2.  “Full-field transmission x-ray microscopy for bio-imaging”, JC Andrews, S Brennan, Y Liu, P Pianetta, EAC Almeida, MCH van der Meulen, Z Wu, Z Mester, L Ouerdane, J Gelb, M Feser, J Rudati, A Tkachuk, W Yun (2009) J Phys Conf Series 186: 012002.

  Microscopy (1)

  1. “Full-field transmission x-ray microscopy at SSRL”, JC Andrews, S Brennan, P Pianetta, H Ishii, J Gelb, M Feser, J Rudati, A Tkachuk, W Yun (2009) J Phys Conf Series 186: 012081.

   

  2008 (1 publication)

  1. “A High Resolution, Hard X-ray Bio-imaging Facility at SSRL”, JC Andrews, S Brennan, C Patty, K Leuning, P Pianetta, E Almeida, MCH van der Meulen, M Feser, J Gelb, J Rudati, A Tkachuk, WB Yun (2008) Synchr Radiat News 21: 17-26.